Lãnh đạo khoa
Cập nhật: 01.11.2015 01:41

 

Họ và tên: Nguyễn Đức Đổi 

Chức vụ: Phó Trưởng khoa - Phụ trách khoa

Học vị: Thạc sĩ

Email: nguyenducdoidoi@gmail.com

Số điện thoại: 0918 539 580

 

Họ và tên: Hà Quang Ánh

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Học vị: Thạc sĩ

 Email: quanganh2304@yahoo.com.vn

Số điện thoại: 0913 981 332